Verkoopsvoorwaarden

Definities

• "Weldo", "Ons" of "Wij" staat voor Weldo, onderdeel van NameWeb
• "U", "de gebruiker" en "de klant" staan voor de persoon die gebruik maakt van de Weldo website of diensten.
• De licentiehouder staat voor de eigenaar van de domeinnaam die bij Weldo geregistreerd wordt.

Indien de klant en de licentiehouder niet dezelfde persoon zijn, dan dient de klant er voor te zorgen dat ook de licentiehouder akte neemt van deze voorwaarden en er zich akkoord mee verklaart.

Inleiding

Deze voorwaarden kunnen door Weldo steeds gewijzigd worden. Wijzigingen waarvan Weldo aanneemt dat ze belangrijk zijn voor bestaande gebruikers zullen ook via e-mail meegedeeld worden aan onze gebruikers. Indien u na het uitvoeren van een aanpassing aan de voorwaarden hier niet langer mee akkoord kan gaan, dan heeft u de mogelijkheid om uw registratie via een andere registrar verder te zetten of deze te beëindigen.

Termijnen

De consument beschikt niet over het recht om van een aankoop af te zien. Daar uw domeinnaam "op maat" gemaakt wordt heeft u (volgens Artikel 80, §4,2° van de Wet betreffende de handelspraktijken van 14 juli 1991) geen recht op de wettelijke verzakingstermijn van 7 dagen. Dit betekent dus dat u, eenmaal uw domeinnaam geregistreerd is, niet meer kan beschikken over een bedenkingstermijn. Tussen het plaatsen van uw bestelling en het moment dat uw domeinnaam geregistreerd wordt kan u echter nog steeds afzien van uw aankoop. Nieuwe registraties, verlengingen en transferaanvragen worden pas aangevraagd na ontvangst van uw betaling.

Oplevertermijnen zijn indicatief en niet afdwinbaar. Weldo zal naar best vermogen trachten de beloofde oplevertermijnen te respecteren en de klant correct te informeren omtrent de verwachtte opleverdatum.

Prijs en tegoed

De prijs van kan steeds zonder voorafgaandelijke publicatie door Weldo gewijzigd worden. Het tarief van toepassing is het tarief dat geldt op het moment dat u de betaling voor uw registratie of verlenging aanvraagt (onder voorbehoud van vergissingen), indien u betaalt voor de vervaldatum vermeld op de bestelbon. Een domeinnaam wordt steeds voor minstens één vol jaar betaald of verlengd, tenzij anders vermeld. Een extra dienst wordt steeds aangekocht tot de vervaldatum van de domeinnaam waar de dienst bij hoort. Indien u in de loop van een registratieperiode extra diensten bij bestelt, dan wordt voor deze diensten ook voor het eerste jaar een volledig jaar aangerekend, indien dat eerste jaar langer duurt dan twee maanden.

Een domeinnaam geregistreerd bij Weldo blijft uw eigendom zo lang u minstens 10 dagen voor de verlengdatum van de domeinnaam de registratie van die domeinnaam verlengt. Een domeinnaam die niet tijdig verlengd werd kan geschrapt of gedeactiveerd worden. In sommige gevallen is het mogelijk na de verlengdatum een domeinnaam te re-activeren. Hiervoor kan een extra vergoeding gevraagd worden.

Een verlenging is pas voltooid na ontvangst van uw betaling. Het volstaat dus niet om 10 dagen voor de verlengdatum de verlenging aan te vragen, de betaling moet op die datum reeds ontvangen zijn. Om een dienst niet te verlengen, vergewis dat hij niet op "automatisch verlengen" staat. Verder is een explicitie annulatie niet verplicht en hebben we ook geen opzegtermijn die gevolgd moet worden.

Voor uw gemak en niet als een verplichting aan ons, zullen we u via e-mail of via uw account er van op de hoogte brengen wanneer domeinnamen verlengd moeten worden. U erkent echter dat het ook uw verantwoordelijkheid is om zelf gegevens te bewaren omtrent de vervaldata van uw domeinnamen en eigen herinneringen te voorzien om de verlengingen van uw domeinnamen uit te voeren.

Indien een registratie of verlenging niet volledig betaald blijkt (bijvoorbeeld door een terugvordering van een betaling door de kredietkaart-maatschappij), maar de registratie of verlenging is wel uitgevoerd, verklaart u zich akkoord met een overdracht van de registratierechten naar Weldo, zonder dat daarbij het verschuldigde bedrag kwijt wordt gescholden.

De klant gaat er mee akkoord de factuur via elektronische weg te ontvangen.

Eenmaal een domeinnaam vervallen is (en dus niet tijdig werd verlengd), geeft u ons het recht om mogelijk uw domeinnaam te laten verwijzen naar een IP-adres dat door ons gekozen wordt. Dit kan een onbestaand IP-adres zijn of een IP-adres waarop een parkeer-pagina of een advertentiepagina getoond wordt. Mogelijk wordt in die periode andere Whois-informatie getoond. Na de reactivatieperiode wordt de registratie mogelijk volledig opgeheven of toegekend aan een andere partij.

Uw gegevens

De klant stemt ermee in dat alle contactgegevens in zijn account actueel, betrouwbaar, volledig en nauwkeurig zijn; waaronder: de volledige naam, postadres, e-mail adres, telefoonnummer, en faxnummer indien beschikbaar; en in het geval van een organisatie, vereniging of bedrijf de naam van de gemachtigde persoon die gecontacteerd kan worden. De klant kan dergelijke informatie updaten via ons online systeem.
Indien de klant dit niet doet of nalaat binnen de vijftien (15) kalenderdagen te reageren op verzoeken van de Registrar inzake de juistheid van de contactgegevens, dan is dit een wezenlijke schending van het contract en Weldo kan er dan voor kiezen om de account van de desbetreffende klant te sluiten en de bijbehorende domeinna(a)m(en) te deactiveren.

Het is vooral belangrijk dat uw e-mailadres correct is, aangezien we dit zullen gebruiken als primair middel om contact met u op te nemen. Elke licentiehouder die een domeinnaam in sublicentie wil geven aan een derde partij (de werkelijke licentiehouder) is niettemin de licentiehouder van deze domeinnaam en is verantwoordelijk voor het aanleveren van eigen volledige informatie en voor het aanleveren en updaten van accurate technische en administratieve contactinformatie teneinde de oplossing voor eventuele problemen die zich voordoen in verband met de geregistreerde naam tijdig te vergemakkelijken. Een licentiehouder die het gebruik van een geregistreerde naam op basis van deze bepaling in licentie geeft, is aansprakelijk voor schade als gevolg van onrechtmatig gebruik van de geregistreerde naam, tenzij hij/zij onverwijld de huidige contactinformatie van de werkelijke licentiehouder verstrekt aan een partij die redelijk bewijs aandraagt van berokkende schade. U gaat er mee akkoord en geeft ons toestemming dat we de informatie die u verstrekt bij een domeinnaam registratie beschikbaar zullen stellen aan de volgende partijen: ICANN, CoCCA, de registry beheerders en andere derde partijen zoals ICANN, CoCCA, en de hier van toepassing op zijnde wetten kunnen vereisen of toestaan (onder andere via een Whois opzoeksysteem) en dit tijdens en na de registratietermijn van de domeinnaam. U doet hierbij onherroepelijk afstand van elke mogelijke claim die u kan indienen, voortkomend uit het bekendmaken of het gebruik van dergelijke informatie.

De licentiehouder benoemt hierbij Ons als aangewezen agent die geautoriseerd is om een aanpassing van de licentiehouder of een aanpassing aan de gegevens van de licentiehouder in diens naam goed te keuren en alle acties te nemen die nodig geacht worden voor het correcte en veilige beheer van de domeinnamen.

Garanties

Weldo is niet verantwoordelijk voor welke schade dan ook, met inbegrip van directe of indirecte schade, inclusief winstderving, voortvloeiend uit een overeenkomst of uit een onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), tengevolge van of met betrekking tot de registratie of het gebruik van een domeinnaam of het gebruik van de software van de website van Weldo of het gebruik van één van onze extra diensten, zelfs als Weldo vooraf was ingelicht van de mogelijkheid van zulke schade, bijvoorbeeld m.b.t.:
• het registreren of verlengen (of het niet registreren of verlengen) van een domeinnaam;
• het doorsturen of bewaren van e-mail;
• het koppelen van een domeinnaam aan webruimte of aan IP-adressen;
• het beëindigen van de bevoegdheid van Weldo om domeinnamen te registreren;
• opeisen van rechten op domeinnamen door derden;
• technische problemen of fouten;
• handelingen of nalatigheden m.b.t. de aanvraag, registratie of verlenging van de domeinnamen die resulteren in het niet-registreren of schrappen van een domeinnaam.

Weldo zal trachten haar best te doen haar diensten aan te bieden volgens de "best practices" norm van de registratie-autoriteiten.
De klant en de licentiehouder gaan er mee akkoord Weldo en de respectievelijke registries (waar onder, maar niet beperkt tot, Verisign Inc., Neulevel, Inc., Public Interest Registry, Afilias Limited, CoCCA) en al deze partijen hun directeuren, personeelsleden en agenten, te vrijwaren van en te beschermen tegen alle vorderingen, schade, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven (met inbegrip van directe, indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade en redelijke juridische kosten, advocatenkosten en verdere onkosten) die voortkomen uit of verband houden met de domeinnaam registratie diensten die u verkrijgen bij Weldo.

Er kunnen geen garanties gegeven worden wat betreft de monitoring diensten Naamgrijper en Name monitor. Indien de domeinnaam beschikbaar wordt en de naam staat in de “Naamgrijper” dienst (niet Name monitor), dan proberen we hem te registreren. Het is onmogelijk, zelfs bij beschikbaarheid van de domeinnaam, te garanderen dat de naam ook daadwerkelijk door ons geregistreerd kan worden.
Deze Algemene Voorwaarden en alle handelingen tussen de licentiehouder, klant en Weldo zijn onderworpen aan het Belgische recht. In het geval van een geschil, onenigheid of vordering, zal uitsluitend de rechtbank van Antwerpen (België) bevoegd zijn.

Spam & phishing

Het versturen van spam of het gebruiken van onze diensten voor phishing, botnets, fast flux, illegale praktijken of andere zaken die de goede werking van onze dienstverlenging of die van andere internetgebruikers in het gedrang kunnen brengen, wordt niet getolereerd! Wij behouden het recht om alle verdere dienstverlening per direct stop te zetten inclusief het deactiveren van domeinnamen indien dit nodig wordt geacht. Indien de dienstverlening voor zulke reden stop gezet wordt, zal er geen mogelijkheid zijn tot een terugvordering van een reeds aangerekende vergoeding. Onze e-maildiensten zijn bedoeld voor normaal persoonlijk of professioneel gebruik, en mogen niet gebruikt worden voor het in groot volume versturen van e-mails.

Fair usage

Onze extra diensten worden aangeboden onder "fair usage policy". Dit betekent dat er geen harde beperking op het verbruik staat. Indien uw verbruik echter overdreven is (= excessief meer dan wat andere groot-gebruikers verbruiken), dan zullen we u contacteren en proberen om samen tot een oplossing te komen.
Per pagina voorzien we dat je tot 10 foto's kan aanleveren en tot 10 tekstblokken. Wil je op één pagina toch meer informatie plaatsen, dan kan dat, maar dan wordt dat aangerekend als meerdere pagina's. Zelf nadien nog informatie toevoegen kan natuurlijk ook altijd. Voor speciale pagina's (zoals een restaurantmenu) die uit vele kleine gelijkaardige tekstblokken bestaan, werken we graag een voorstel op maat uit.

Privacybeleid

Weldo, de verantwoordelijke voor de verwerking, verbindt zich ertoe om naar best vermogen de bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen via technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid naar haar medewerkers toe. Bij het registreren van een domeinnaam met een fysiek persoon als eigenaar, zijn we genoodzaakt persoonsgegevens op te vragen. Deze informatie zal enkel gebruikt worden voor doeleinden dit strikt aansluiten onze dienstverlening. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Weldo, Zakstraat 44B, 2520 Ranst, info@Weldo.net. Het is mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens worden doorgegeven aan partners.

Voorwaarden bij de registratie van een domeinnaam

U gaat er mee akkoord dat uw registratie van een domeinnaam onderhevig is aan annulatie of transfer via door ICANN of een overkoepelende registry voorgeschreven regels, om vergissingen van ons of een andere registrar te corrigeren of bij het oplossing van geschillen omtrent een domeinnaam. U gaat akkoord met het Algemene Alternatieve Dispuut Resolutie beleid ("ADR"), dat beschikbaar is via http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/rules and http://www.icann.org/dndr/udrp/policy.htm . U gaat eveneens akkoord met de Rechten en Plichten van de Registrant die beschikbaar zijn via http://www.icann.org/en/registrars/registrant-rights-responsibilities-en.htm De eigenaar verklaart dat, naar zijn kennis en overtuiging, noch de registratie van de domeinnaam noch de manier waarop deze direct of indirect gebruikt wordt een inbreuk vormt op de rechten van een derde partij.
Zoeken